ورق سربی

نورد با کیفیت بسیار بالا ورق سربی با دستگاه های پیشرفته در ضخامت های مختلف مطابق استاندارهای مورد نیاز اتاق های اشعه (صنعتی و پزشکی) و یا طبق سفارش 3mm – 2mm – 1.2mm – 1mm و…

کیفیت نورد سرب در موارد مصرف برای شیلدینگ اشعه بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که ضمانت سرب برای جلوگیری از نفوذ اشعه در تمام سطح باید یکسان باشد.

• سرب ورق مخصوص راديولوژی

• ارائه آجرهای سربی در سایزهای درخواستی

.