پانل سربی

Muravyl 3235

Muravyl 3235

Muravyl 6001

Muravyl 6001

Muravyl 3119

Muravyl 3119

Muravyl 6030

Muravyl 6030

ارائه پنل های سربی پيش ساخته برای ديوار و سقف اتاق های راديولوژی، سی‌تی‌اسکن ، آنژيوگرافی و اتاق های کار با اشعه

• مزایای تايل سربي نسبت به سرب کوبي سنتي :

عدم احتمال آسيب ورق سربی بعد از اجرا : در سرب کوبي به روش سنتي احتمال آسيب به سرب در زمان اجراي پوشش نهايي وجود دارد در صورتي که در تايل سربي اين احتمال به صفر مي رسد .

ماندگاري خاصيت سرب : در تايل سربي به علت پوشش در دو سطح سرب با توجه به عدم تماس سرب با محيط و مواد مختلف ضريب ماندگاري خاصيت سرب بيشتر خواهد بود .

مقاومت در برابر زلزله : در تايل سربي به دليل وجود درز انبساط و طراحي خاص تايل ، مقاومت در برابر آسيب هاي ناشي از زلزله وجود دارد.

سرعت اجراي عمليات : به علت عدم نياز به نازک کاري بعد از اجراي تايل سربي سرعت اجراي عمليات به مراتب بيشتر از سرب کوبي سنتي با احتساب زمان نازک کاري آن خواهد بود .

ايجاد فضاي مفيد بيشتر : فضاي مفيد ايجاد شده در اجراي تايل سربي بيشتر از فضاي مفيد ايجاد شده در سرب کوبي سنتي خواهد بود .
کم بودن ميزان مصرف سرب( اقتصادي بودن تايل از طريق کاهش ميزان مصرف سرب) : به غير از ديگر دلايل اقتصادي بودن تايل سربي ،در اجراي تايل سربي ميزان سرب مصرفي کمتر از سرب کوبي سنتي خواهد بود به علت کاهش ميزان اورلب ها

اجراي آسان و سالم : در اجراي تايل سربي به علت عدم تماس سرب با کارگر نصاب بهداشتي تر و راحت تر بوده و از بروز مسموميت سربی جلوگيری می کند.