رزومه

بسمه تعالي
« رزومه خلاصه »

فهرست بعضي از پروژه هايي که اخيرا توسط اين شرکت اجرا شده و يا در دست اجرا مي باشد به حضورتان معرفي مي گردد :

• تأمین اجتماعی
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي بخش CT بيمارستان امام رضا اروميه (سال اجرا 86)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي طرح توسعه بيمارستان امام حسين شاهرود در حدود m²500 (سال اجرا 87)
 مشاوره واجراي پروژه سرب کوبي بخش راديولوژي بيمارستان دکتر غرضي سيرجان (سال اجرا 93)
 مشاوره و اجراي دربهاي اتوماتيک سربي بخش راديولوژي و اتاق عمل بيمارستان معيري تهران (سال اجرا 94)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان فياض بخش تهران (شماره 2) (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان لواسانی (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان رازی قزوين (سال اجرا 96)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان تامين اجتماعی تاکستان (سال اجرا 96)

• بهداری کل نفت
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سربکوبي دی کلينيک شرکت نفت اراک (سال اجرا 92)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه CT آنژيو و سنگ شکن بهداري کل صنعت نفت حدود m 300 (بیمارستان مرکزی نفت تهران سال اجرا 93)
 مشاوره و اجراي پروژه سرب کوبي و دربهاي بيمارستان هزار جريب اصفهان (سال اجرا 94)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی کلينيک آزادی شرکت نفت تهران (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای دربهای لولايي سربی بيمارستان نفت شاهين شهر (سال اجرا 95)

• بهداری ناجا
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه تصويربرداري بيمارستان وليعصر (عج)ناجا حدود m1500(سال اجرا 93)
 درمانگاه امام رضا نیروی انتظامی رشت (سال اجرا 94)
 مشاوره و اجرای پروژه اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان امام سجاد ناجا (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای دربهای لولايي سربی بيمارستانهای ناجا شهر کاشان، شهررضا و نجف آباد (سال اجرا 95)

• مراکز خصوصی
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي دکتر ازلي اصفهان (سال اجرا 87)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي کلينيک طبقاطي MRI وCT و راديولوژي دکتر پاشا بابل (سال اجرا 88)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي دکتر عبدالهي چابهار (سال اجرا 89)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي دکتر شريعتي بابلسر (سال اجرا 89)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي دکتر طاهري مهاباد (سال اجرا 90)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي دکتر عمادالدین جیرفت (سال اجرا 91)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي کلينيک راديولوژي دکتر کمالي شاهرود (سال اجرا 92)

• قرارگاه خاتم الانبیاء
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي قرارگاه خاتم الانبياء(کرمان-مشهد-قم و…) (سال اجرا 91)

• هلال احمر
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي کلينيک بزرگ هلال احمر بوشهر بخش هاي راديولوژي وبخش CT (سال اجرا 88)

• دانشگاه آزاد
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي بخش CT. scan بيمارستان خاتم الانبيا دانشگاه آزاد شاهرود (سال اجرا 88)
 مشاوره واجراي پروژه سرب کوبي بخشهاي مختلف بيمارستان 320 تختخوابي دانشگاه آزاد – تهران ، حصارک- در حدود m²4000 (سال اجرا 89)
 مشاوره واجراي پروژه سرب کوبي بخشهاي مختلف بيمارستان 96تختخوابي دانشگاه آزاد واحد اردبيل (سال اجرا 89)

• دانشگاه علوم پزشکی
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي بخش CT بيمارستان قدس ماکو (سال اجرا 86)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي بيمارستان ميامی شاهرود (سال اجرا 88)
 مشاوره واجراي پروژه سرب کوبي بخش پزشکي هسته اي و بخش CT. scan بيمارستان دکتر گنجويان دزفول در حدود m²500 (سال اجرا 90)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي راديولوژي بيمارستان گنجعلي کرمان (سال اجرا 91)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سربکوبي بيمارستان 17 شهريور رشت (سال اجرا 93)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه پنل سربي بيمارستان ولايت رشت (سال اجرا 93)
 مشاوره و اجراي پروژه سرب کوبي و دربهاي بيمارستان کوثر سنندج (سال اجرا 94)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سربکوبي بيمارستان وليعصر (عج) اراک (سال اجرا 94)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی بخش آنژيوگرافی بيمارستان دکتر گنجويان دزفول
 مشاوره و اجرای درب ريلی بيمارستان شهيد قلی پور بوکان
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و دربهای بخش سی تی اسکن بيمارستان نظام مافی شوش (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان شهيد بهشتی آبادان (سال اجرا 95)
 ارائه درب های سربی و شیشه های سربی بيمارستان امام خمينی درگز (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بيمارستان خمين (سال اجرا 96)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان رهنمون یزد (سال اجرا 96)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان امام خمينی اروميه ( درحال اجرا)

• سازمان مجری
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان قرچک ورامین (سال اجرا 96)

• بیمارستان خصوصی
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي بيمارستان عرفان نيايش تهران (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان ساسان تهران (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان آبان تهران (سال اجرا 95)
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای اتاق عمل بیمارستان عرفان (سال اجرا 96)

• دانشگاه شهید بهشتی
 مشاوره واجراي پروژه سرب کوبي طرح توسعه بيمارستان طالقاني – دانشگاه شهيد بهشتي تهران در حدود m1500 (سال اجرا 88)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه سرب کوبي بخش راديولوژي بيمارستان رفيده تهران (سال اجرا 89)

• دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی امام حسين بهارستان ( درحال اجرا)

• تامین درمان بسیجیان
 مشاوره و اجرای پروژه سربکوبی و اجرای بخش رادیولوژی بیمارستان نی ريز و داراب استان فارس ( در حال اجرا )

• سپاه
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه CT آنژيو و سنگ شکن بهداري کل صنعت نفت حدود m300 (بیمارستان عارفیان ارومیه 93)

• دادگستری
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان دادگستری تهران

• بیمارستان خیریه
 مشاوره و اجرای پروژه سرب کوبی و اجرای دربهای ريلی سربی بيمارستان بوتراب اروميه (سال اجرا 95)

• دانشگاهی
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي دانشکده دندانپزشکي کرج (سال اجرا 93)
 مشاوره وارائه Site Plane واجراي پروژه ساختماني و سرب کوبي دانشکده دندان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قم m500

ارائه شيشه هاي بيمارستان شرکت نفت پروژه سرخس. بيمارستان اميرالمومنين تبريز، بيمارستان صارم تهران، مرکز قلب تهران، دانشکده دندان پزشکي سنندج، بيمارستان شمس اروميه، بيمارستان سليمانيه عراق، بيمارستان 100 تختخوابي اليگودرز، بيمارستان نبي اکرم زاهدان، بيمارستان وليعصر قائمشهر، بيمارستان قشم، بيمارستان گلستان نزاجا، بازرگانی بين المللی تامين اجتماعی، بيمارستان بين المللی تبريز، بيمارستان دشت آزادگان سوسنگرد ،بيمارستان نفت شاهين شهر، بيمارستان 200 تختخوابی سيرجان، بیمارستان الغدیر تبریز بيمارستان ثامن مشهد
در پايان ضمن تشکر از حسن توجه جناب عالي اين شرکت آمادگي ارائه هر گونه اطلاعات تکميلي وهماهنگي هاي لازم را در صورت نياز اعلام مي نمايد.

باتقديم احترام

شرکت پارس تکنولوژي